‌امتیاز تولید واکسن کووید-۱۹ را بخردتا آن‌ را در اختیار همهٔ کشورهای فقیر بگذارد.OECDجناب آقای گوریا، اجازه بدهید

This letter is available in 12 languages: CLICK HERE.  نامه سرگشاده از طرف بپه گریلو برای آنخل گوریا: دبیرکل سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) ۲۳ مارچ ۲۰۲۱ – ساعت ۰۰:۰۰ CET (زمان اروپای مرکزی) جناب دبیرکل OECD آقای آنخل گوریای عزیز، هر دقیقه، پنج نفر در کل دنیا به علت واکسینه نشدن بر اثر […]

Gospodine Gurría, neka l’OCSE kupi patente za cjepivo anti Covid-19. da ih daruje svim siromašnim zemljama. Sada!

This letter is available in 12 languages: CLICK HERE.  Otvoreno pismo gospodina Beppea Grilla gospodinu Ángelu Gurríi, Glavni tajnik Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) Poštovani Generalni Tajniče OECD-a Ángel Gurría, Svake minute pet ljudi na svijetu umre od Kovida jer nisu cijepljeni. Privatno posjedovanje patenata cjepiva sprječava njihovu distribuciju širom svijeta. Albert Sabin, […]

2020, l’anno del rilancio per Torino

di Chiara Appendino – Il 2019 è stato un anno di importantissimi risultati per Torino, ma sarà il 2020 ad essere il vero e proprio anno del rilancio. Dopo tre anni di intenso lavoro, ora si vedono i frutti. Abbiamo sempre detto che #TorinoRiparte e, nonostante ci sia ancora tanto da fare, ora riparte davvero. […]

Torino Riparte: ecco come tornano investimenti e posti di lavoro

di Chiara Appendino – Da quando ci siamo insediati, nel 2016, non abbiamo smesso un secondo di lavorare per quelle che sono le assolute priorità di Torino: investimenti, posti di lavoro, sviluppo economico. Torino è una Città stupenda che però, anche per la sua natura produttiva, ha pagato la crisi più di altre aree d’Italia. […]

Ecco i primi 74 autobus nuovi per Torino!

di Chiara Appendino – Li aspettava la Città, li aspettavano i cittadini, li aspettava tutto il servizio pubblico. Finalmente sono arrivati: questa mattina abbiamo presentato i primi 74 autobus nuovi di GTT al servizio della Città di Torino. Un momento importantissimo per tutta la comunità, specie se pensiamo da dove siamo partiti ormai tre anni […]

Ex MOI: promessa mantenuta con il Modello Torino. Ora la riqualificazione

di Chiara Appendino – Promessa mantenuta: l’occupazione del MOI è finita e le palazzine sono state liberate.   Avevamo promesso che lo avremmo fatto entro la fine del mandato, invece siamo riusciti a finire questo enorme lavoro con ben due anni di anticipo. Si chiude così una delle pagine più buie e difficili della storia recente di […]

Torino e INPS insieme per combattere la povertà assoluta

di Chiara Appendino – Oggi pomeriggio, insieme al Presidente dell’INPS, Pasquale Tridico, abbiamo presentato “INPS per Tutti”, di cui vi parlo nel video con il Presidente della Commissione Sanità e Servizi Sociali, Antonino Iaria. INPS per Tutti è un accordo di collaborazione tra INPS e Città di Torino, per aiutare i cittadini in condizioni di […]

Reddito di Cittadinanza: come si sta preparando la Città di Torino

di Chiara Appendino – Buongiorno a tutte e tutti. Con Sonia Schellino, Assessora al welfare della Città di Torino, volevamo raccontarvi brevemente cosa stiamo facendo sul tema del Reddito di Cittadinanza. Come sapete, il Governo ha approvato questo importantissimo provvedimento e quindi adesso i comuni si stanno attrezzando per essere pronti per il momento in cui […]